OGÓLNE ZASADY świadczenia usług 
PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 
oraz WSPÓŁPRACY z Inwestorem

 

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza umowa określa OGÓLNE ZASADY (rozumiane również jako uniwersalne zasady) świadczenia usług projektowania wnętrz,
stosowane przez Studio Projektowe STYLOWE ARANŻACJE, mieszczące się w Kielcach przy ul. Krakowskiej 17 oraz zasady współpracy z Inwestorem.
2. Stronami zawierającymi umowę są:
Projektantka Wnętrz, świadcząca usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz Inwestor czyli osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością
w zakresie przeprowadzania remontów i wykańczania wnętrz, który zleca Projektantce Wnętrz wykonanie usług z zakresu projektowania wnętrz.
3. INDYWIDUALNE WARUNKI realizacji usług dotyczące:
3.1. zakresu prac i wyceny usług – zawarte są w indywidualnej wycenie wysłanej do Inwestora przez Projektantkę mailowo przed podjęciem współpracy
3.2. terminów płatności i realizacji usług – wysyłane są przez Projektantkę do Inwestora mailowo po zaakceptowaniu wyceny usług przez Inwestora
4. warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy pomiędzy Stronami jest akceptacja ogólnych i indywidualnych warunków świadczenia usług projektowania wnętrz i współpracy przez Inwestora. W tym celu Inwestor powinien w odpowiedzi zwrotnej do Projektantki zaakceptować warunki, pisząc na przykład  “Zapoznałem/-am się z umową i akceptuję jej warunki”.
4.1. brak akceptacji warunków umowy zarówno ogólnych jak i indywidualnych, jest równoznaczne z nie zawarciem umowy o współpracy dotyczącej realizacji usług projektowania wnętrz.

 

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o realizację usług projektowania wnętrz poprzedza wycena usług, którą Projektantka Wnętrz przygotowuje indywidualnie na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora.
1.1. wycena usług zawiera informacje o:
– rodzaju / przeznaczeniu wnętrz objętych zleceniem
– powierzchni pomieszczeń objętych zleceniem
– szczegółowym zakresie prac nad projektem, z zaznaczeniem czy zlecenie obejmuje opracowanie wyłącznie samego projektu aranżacji wnętrz (jest to projekt do samodzielnej realizacji przez Inwestora) lub czy zlecenie obejmuje projekt oraz nadzór autorski nad projektem podczas prac wykończeniowych.
2. Zawarcie umowy możliwe jest w następujących formach:
2.1. osobistej: podczas spotkania Stron w biurze świadczenia usług przez Projektantkę Wnętrz tj. ul. Krakowska 17 Kielce
2.2. osobistej: poza adresem biura STYLOWE ARANŻACJE np. na miejscu inwestycji, w sklepie, w kawiarni podczas spotkania
2.3. zdalnej: za pomocą narzędzi komunikacji zdalnej/online, a zwłaszcza poprzez pocztę elektroniczną/e-mail
3. W przypadku umowy zawartej poza adresem biura Projektantki Wnętrz, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3.1. aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Inwestor musi poinformować Projektantkę Wnętrz o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego e-mailem. Projektantka Wnętrz niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej wiadomości e-mail.
3.2. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Projektantka Wnętrz zwróci otrzymane od Inwestora płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Inwestora. Zwrotu płatności Projektantka Wnętrz dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Inwestora w pierwotnej transakcji (tj. przelewem lub gotówką).
3.3. w przypadku gdy Inwestor chce aby Projektantka Wnętrz rozpoczęła pracę w trybie pilnym, przed upływem 14 dni, Inwestor musi przesłać e-mailem oświadczenie o rozpoczęciu prac przez Projektantkę przed upływem terminu przysługującego mu na odstąpienie od umowy np. o treści:
„Świadomie rezygnuję z przysługującego mi prawa odstąpienia od umowy zawartej poza adresem biura Projektantki Wnętrz w terminie do 14 dni od otrzymania warunków umowy oraz wyrażam zgodę na to, aby Projektantka Wnętrz rozpoczęła realizację usług przed upływem tego terminu.”
3.4. w przypadku wysłania oświadczenia o wyrażeniu zgody na wcześniejsze rozpoczęcie prac przez Projektantkę przed upływem terminu przysługującego Inwestorowi na odstąpienie od umowy, Inwestor ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez Projektantkę zgodnie z harmonogramem płatności określonych w indywidualnych warunkach umowy.

 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Projektantkę Wnętrz dzieła tj. projektu aranżacji wnętrz, zwanego dalej „Projektem” oraz udzielenie licencji na korzystanie z niego przez Inwestora za wynagrodzeniem, potrzebnej do finalnej realizacji Projektu.
2. Szczegółowy zakres prac nad Projektem, określony jest w wycenie usług.
3. W przypadku gdy Inwestor zleca Projektantce Wnętrz opracowanie WYŁĄCZNIE SAMEGO PROJEKTU tj. projektu do samodzielnej realizacji przez Inwestora, bez pomocy Projektantki w ramach nadzoru autorskiego
3.1. zakres prac nad Projektem obejmuje (chyba, że w indywidualnych warunkach realizacji usług określono inaczej):
– rzut z wymiarami ścian na podstawie przesłanych przez Inwestora wymiarów
– rzuty z układem funkcjonalnym przestrzeni
– rzut ze schematem elektryki
– rzut ze schematem instalacji wodno-kanalizacyjnej
– propozycje na najważniejsze materiały wykończeniowe: płytki, podłogi, drzwi wewnętrzne
– rzut z układem podłóg
– rzut z kolorystyką ścian
– zestawienie z propozycjami lamp
– zestawienie z propozycjami wyposażenia
– zestawienie artykułów dekoracyjnych
– propozycje na rodzaj przesłon/dekoracji okiennych
– wizualizacje 3D pomieszczeń
– rzuty z projektem zabudowy mebli kuchennych
– rzuty z projektem łazienek, sposobu montażu płytek na ścianach i wyposażenia
– rysunki pomocnicze rozwiązań aranżacyjnych
– zestawienie artykułów użytych w aranżacji z adresami sklepów, gdzie dokonać można ich zakupu
– konsultację z wykonania aranżacji po zakończeniu prac nad Projektem
3.2. zakres prac nad Projektem bez nadzoru autorskiego, nie obejmuje (chyba, że w indywidualnych zasadach umowy określono inaczej):
– pomiarów wnętrz w naturze
– wspólnych wizyt w sklepach (propozycje na materiały wykończeniowe i dekoracyjne wysyłane są w postaci zdjęć lub linków z adresami sklepów, gdzie można je obejrzeć w dowolnym terminie)
– konsultacji z Inwestorem i Wykonawcami w zakresie sposobu wykonania Projektu podczas trwania prac wykończeniowych
– poprawek w zakończonym i przekazanym Inwestorowi Projekcie
– dojazdów na miejsce inwestycji
– rozwiązywaniu ewentualnych trudności podczas prac wykończeniowych
4. W przypadku gdy Inwestor zleca Projektantce Wnętrz opracowanie PROJEKTU wraz z NADZOREM AUTORSKIM:
4.1. zakres prac obejmuje:
– spotkania na miejscu Inwestycji/Obiekcie z Inwestorem i Wykonawcami Projektu oraz konsultowaniu detali i rozwiązań aranżacyjnych pod kątem estetycznym i funkcjonalnym
– sprawdzania zgodności realizacji prac wykończeniowych z Projektem
– wyjaśnianiu wątpliwości Wykonawcom dotyczących dokumentacji projektowej
– uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie a zgłaszanych przez Wykonawców lub Inwestora
– konsultacje telefoniczne i mailowe z Wykonawcami Projektu w trakcie realizacji ich prac
– pomoc przy zamówieniu produktów i usług np. wysyłanie zapytań o wycenę produktów i usług dotyczących realizacji Projektu aranżacji
4.2. zakres prac nie obejmuje:
Projektantka nie jest uprawiona ani zobowiązana do sprawdzania jakości materiałów, jakości prac montażowych, składania reklamacji materiałów lub usług, a także nie odpowiada za opóźnienia prac Wykonawców, nawet jeśli poleciła ich Inwestorowi.
4.3. ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego: maksymalnie do 20 w okresie trwania prac wykończeniowych, chyba że w indywidualnych warunkach umowy określono inaczej
4.4. czas realizacji nadzoru autorskiego: maksymalnie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac wykończeniowych, chyba że w indywidualnych warunkach umowy określono inaczej
4.5. wszystkie prace wykonywane w ramach nadzoru autorskiego są odpłatne zgodnie z cennikiem prac dodatkowych, zawartych w wycenie usług.
5. Pliki z realizacją Projektu są zapisywane i wysyłane przez Projektantkę w formatach:
• JPG i PDF w przypadku wizualizacji
• PDF w przypadku rzutów i rysunków
6. Pliki z realizacją Projektu są wysyłane elektronicznie na adres e-mail wskazany do kontaktu. Projektantka nie przekazuje projektu w wersji papierowej.

 

§ 4. WYTYCZNE DO PROJEKTU

1. Wytyczne do opracowania projektu aranżacji wnętrz, zawiera ankieta/formularz z listą pytań o detale aranżacji i wykończenia wnętrz, którą Projektantka Wnętrz wysyła w formie formularza online niezwłocznie po akceptacji warunków umowy przez Inwestora.

 

§ 5. OBOWIĄZKI PROJEKTANTKI WNĘTRZ

1. Projektantka zobowiązuje się wykonywać usługi związane z projektowaniem wnętrz, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2.
Obowiązkiem Projektantki jest dobór materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych we wnętrzach.
3. Projekt aranżacji należy traktować koncepcyjnie, jako prezentację efektów i oczekiwań, jaki Inwestor chce uzyskać. Nie są to rysunki wykonawcze tj. przeznaczone do produkcji i montażu (np. kominka, zabudowy mebli kuchennych na wymiar, schodów). Zabrania się wykonania aranżacji tylko na podstawie Projektu. Takie rysunki przygotowują specjaliści z danej dziedziny i fachowcy, którzy zajmują się realizacją prac wykończeniowych i montażowych. Ich obowiązkiem jest sprawdzać wszystkie wymiary w remontowanym/wykańczanym mieszkaniu oraz konsultować szczegóły techniczne z Inwestorem przed rozpoczęciem prac.
4. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne elementów wyposażenia wnętrz oraz materiałów wykończeniowych zakupionych przez Inwestora.
5. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn technicznych barwy, kształty i faktury artykułów przedstawionych w projekcie (np. na wizualizacjach i zdjęciach ze sklepów) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Wizualizacje 3D mają charakter poglądowy – ukazują pomysł Projektantki na wykończenie i aranżację wnętrz, zbliżoną kolorystykę oraz materiały (wykonane z dostępnych plików i modeli 3D). W przypadku skomplikowanych kształtów np. lamp lub dekoracji, które nie posiadają gotowych modeli 3D, Projektantka zastosuje na wizualizacjach kształty zbliżone lub uproszczone ponieważ ich modelowanie znacznie wydłużyłoby termin realizacji Projektu. Wizualizacje oddają w sposób przybliżony projektowane wnętrze i Inwestorowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku różnic między wizualizacją a końcowym efektem prac Projektantki.
6. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność i niezgodność elementów wyposażenia wnętrz oraz materiałów wykończeniowych z przedstawionymi próbnikami, katalogami i zdjęciami tychże elementów i materiałów.
7. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji projektu, spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami np. zmianami między zaproponowanymi a zakupionymi artykułami lub brakiem dostępności wybranych artykułów.
8. W przypadku konieczności użycia innych materiałów niż przewidzianych Projekcie (spowodowanej np. brakiem dostępności materiałów lub zbyt wysokimi cenami zakupu materiałów) lub uwzględnienia w Projekcie elementów, które nie pojawiły się na rysunkach szczegółowych do wykonania Projektu, a musiały być wykonane przez Wykonawcę prac wykończeniowych ze względów technicznych (np. dodatkowe obudowy rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych, elementy konstrukcyjne i montażowe), a które Wykonawca lub Inwestor będzie zgłaszał w trakcie realizacji prac wykończeniowych, Projektantka może opracować projekt zamienny za wynagrodzeniem w przeliczeniu na roboczogodzinę określoną w cenniku prac dodatkowych w wycenie usług.
9. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji projektu przez ekipy wykończeniowe i montażowe, wprowadzane podczas remontu zmiany w Projekcie aranżacji wnętrz oraz efekt końcowy będący wynikiem prac tej ekipy, które nie były z nią uzgadniane.
10. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za terminowość prac Wykonawców Projektu lub opóźnienia w dostawach produktów.
11. Projektantka nie ingeruje w konstrukcję budynku i nie podejmuje się opracowania projektu związanego z przebudową ścian nośnych i elementów konstrukcyjnych.

 

§ 6. OBOWIĄZKI INWESTORA

1. Inwestor zobowiązuje się do zgodnego współdziałania z Projektantką Wnętrz przy powstawaniu Projektu, w szczególności poprzez dokonywanie wspólnych uzgodnień co do zastosowanych technologii, materiałów i rozwiązań, jak również do udzielania zastrzeżeń, uwag i wskazówek w zakresie swoich oczekiwań.
2. Inwestor zobowiązuje się do wypełnienia ankiety/formularza z listą pytań do projektu, która stanowi podstawowe źródło informacji i wytycznych do opracowania Projektu.
3. Projektantka wyśle ankietę/formularz z listą pytań do projektu, niezwłocznie po zaakceptowaniu warunków umowy przez Inwestora.
4. Inwestor zobowiązuje się zgłaszać w formie mailowej lub ustnej na bezpośrednim spotkaniu, uwag, sugestii zmian i poprawek do przedstawionych mu projektów i propozycji. Zgłoszenie powinno zostać sformułowane w postaci maksymalnie dwóch maili z listą wytycznych do poprawek i zmian lub przekazanie Projektantce uwag ustnie podczas spotkania.
5. Inwestor zobowiązuje się do akceptacji poszczególnych etapów prac nad Projektem. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy nad kolejnymi etapami prac jest akceptacja zakończonego etapu Projektu oraz płatność za opracowanie następnego etapu Projektu.
6. W przypadku braku zgłoszenia uwag lub akceptacji Projektu przez Inwestora w ciągu 7 dni, Strony zgodnie przyjmują, że przesłane lub przedstawione etapy Projektu zostały przez Inwestora zaakceptowane, aczkolwiek Projektantka przystępuje do realizacji kolejnego etapu Projektu wyłącznie pod warunkiem otrzymania płatności za następny etap Projektu.
7. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku konieczności naniesienia większej ilości zmian na Projekcie od 2 serii drobnych poprawek np. na wizualizacjach lub w zestawieniach produktów, Projektantce Wnętrz przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę dodatkową, wykraczający poza ustalony w umowie zakres prac zgodnie cennikiem prac dodatkowych zawartych w wycenie usług.
8. Inwestor wyraża zgodę na robienie zdjęć dokumentujących pracę Projektantki na Obiekcie oraz proces realizacji Projektu zarówno przed, w trakcie, jak i po skończeniu Projektu oraz do rozpowszechniania zdjęć na stronie www i social media Projektantki w celach promocyjnych (marketingowych) działalności usługowej Projektantki Wnętrz.
9. Inwestor przyjmuje do wiadomości i jest świadomy faktu, że projekt do samodzielnej realizacji, będzie realizował bez jej pomocy. Oznacza to, że projekt aranżacji powstanie na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora jak wymiary wnętrz, elementy zabudowy, lokalizacja przyłączy technicznych, zastosowane lub wybrane materiały bez możliwości obejrzenia i oceny wnętrz i materiałów na żywo przez Projektantkę Wnętrz. Dlatego Projekt ma charakter koncepcyjny i zawiera mniej detali ze względu na posiadany przez Projektantkę stan wiedzy. Inwestor musi mieć świadomość, że wszelkie niedogodności podczas realizacji prac wykończeniowych będzie musiał rozwiązywać samodzielnie lub z pomocą Wykonawców Projektu, bez angażowania w niniejsze prace Projektantki. Projektantka nie bierze zatem odpowiedzialności za efekt końcowy aranżacji, będący wynikiem ustaleń Zamawiającego i Wykonawców.
10. Obowiązkiem Inwestora jest weryfikacja wymiarów przedstawionych na rzutach i rysunkach pomocniczych do wykonania aranżacji, ponieważ Projektantka nie jest zobowiązana do codziennych wizyt na Obiekcie.
10.1. Do weryfikacji wymiarów przedstawionych na rzutach i rysunkach pomocniczych do wykonania aranżacji, Inwestor może upoważnić Wykonawców Projektu.
11. Obowiązkiem Inwestora jest sprawdzenie ilości artykułów wykończeniowych potrzebnych do zamówienia przed zakupem np. z pomocą Wykonawcy prac wykończeniowych, który będzie zajmował się realizacją Projektu.
12. Inwestor powinien uzgadniać wszystkie detale techniczne z Wykonawcami Projektu przed rozpoczęciem przez nich prac.
13. Wszelkie niezgodności lub niedogodności podczas realizacji projektu, Inwestor powinien niezwłocznie zgłaszać Projektantce w celu wyjaśnienia wątpliwości co do realizacji Projektu.
14.
Inwestor przyjmuje do wiadomości, że zrealizowanie Projektu może wymagać zgód, pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz, opinii lub innych czynności podjętych przez organy administracji lub podmioty trzecie (w szczególności właściwego konserwatora, inspektora nadzoru budowlanego, administratora budynku, zarząd spółdzielni lub niezależnych specjalistów).
14.1. Inwestor jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać przedmiotowe zgody, pozwolenia, uzgodnienia lub inne czynności.

 

§ 7. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

1. Projekt aranżacji wnętrz jest dziełem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest chroniony prawem autorskim.
2. Projektantka zapewnia, że żadne rozwiązania projektowe zastosowane w Projekcie nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
3. W zamian za zapłacone Projektantce wynagrodzenie, udzieli ona Inwestorowi licencji na korzystanie z Projektu na wszystkich polach eksploatacji potrzebnej do finalnej realizacji Projektu aranżacji wnętrz, to znaczy w kontaktach z Wykonawcami Projektu.
4. Udzielenie licencji oraz autorskich praw majątkowych do Projektu jest nieograniczone czasowo oraz terytorialnie i następuje z chwilą zapłaty sumy wynagrodzenia za Projekt wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie oraz innymi kosztami powstałymi na tle wykonania niniejszej umowy, do których pokrycia zobowiązany jest Inwestor.
5. Żadna część Projektu (szkice, rysunki z pomysłami, dokumentacja projektu, wizualizacje) nie może by użyta przez Inwestora do innych celów niż tych wskazanych w umowie w § 7. Pkt 3, bez zgody Projektantki wyrażonej na piśmie.
5.1. Inwestor nie ma prawa do publikowania elementów składających się na Projekt – wizualizacji, zdjęć, rysunków technicznych itp. w Internecie, na portalach społecznościowych oraz innego rodzaju publicznego ich rozpowszechniania bez pisemnej zgody Projektantki.
5.2. Za brak zgody opisanej w § 7. Pkt.5, Projektantka uprawniona jest do wymierzenia Inwestorowi kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych netto) za każdy ujawniony przypadek, co nie ogranicza prawa Projektantki do dochodzenia się odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwotę zastrzeżonej kary umownej.
6. W przypadku uzyskania zgody od Projektantki na publikację wizualizacji wnętrz przez Inwestora, zobowiązuje się on do poszanowania osobistych praw autorskich Projektantki, w szczególności zobowiązuje się do oznaczania autorstwa biura projektowego poprzez dodanie opisu „Studio Projektowania Wnętrz STYLOWE ARANŻACJE pod zdjęciem, na portalach społecznościowych oraz innego rodzaju publicznego rozpowszechniania.

 

§ 8. WSPÓŁPRACA

1. Strony ustalają, że osobami do kontaktu i decyzyjnymi do wykonania Projektu są reprezentanci Stron, wskazanymi w indywidualnych warunkach umowy.
1.1. każda ze wskazanych osób uprawniona jest samodzielnie do składania ważnych oświadczeń woli w imieniu Stron, które reprezentują.
1.2. informacje w postaci maili, smsów, zdjęć i plików wysłanych z numerów telefonów i maili należących do Inwestora – mają charakter wiążący do opracowania Projektu.
2. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że praca Projektantki Wnętrz polega na skupieniu ze względu na wielozadaniowość i pracę nad detalami technicznymi i z tego względu, będzie kontaktował się z Projektantką wyłączenie w istotnych tematach:
2.1.  istotne tematy dotyczą realizacji Projektu
2.2. nieistotne tematy rozumiane są jako dzielenie się odczuciami i emocjami, które nie wpływają na Projekt
3. Strony zobowiązują się zgodnie współpracować w celu sprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Projektantka zobowiązuje się do konsultowania Projektu – bieżących pomysłów z Inwestorem telefonicznie i mailowo, uwzględniania uwag i sugestii zgłaszanych przez Inwestora, według których ma wykonać Projekt aranżacji wnętrz.
5. Projektantka przedstawia do 3 propozycji każdego z artykułów wykończeniowych, dekoracyjnych, wyposażenia oraz lamp. Jeśli nie będą one odpowiadać Inwestorowi, powinien przedstawić swoje wybory, które Projektantka uwzględni w projekcie.
6. Brak odpowiedzi na przesłane wiadomości i zadane pytania, brak akceptacji wysłanych rzutów i rysunków oraz brak płatności za świadczenie usług powyżej 10 dni, wstrzymuje Projektantkę Wnętrz od dalszych prac i wpływa na wydłużenie czasu realizacji projektu.
7. Strony zgodnie ustalają, że Inwestorowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwukrotnie listy/serii drobnych zmian i poprawek na Projekcie.
7.1. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora uwag do poprawek w Projekcie lub na wizualizacjach, który był już dwukrotnie zmieniany przez Projektantkę Wnętrz, Projektantce przysługuje wynagrodzenie za prace dodatkowe zgodnie z cennikiem prac dodatkowych ujętych w wycenie usług.
8. Strony zgodnie ustalają, że przez uwagi lub sugestie zmian rozumieją zmiany, które nie prowadzą do powstania nowej koncepcji lub nowego projektu albo zmiany danego projektu lub koncepcji w znacznej części, a także zmiany wytycznych projektowych. Strony zdecydowały zgodnie, że uwagi lub sugestie zmian mogą polegać przykładowo na: zmianie koloru szaf, podłóg, ścian, zmianie lampy, stolika na inny lub innych zmianach o charakterze kosmetycznym – i w ten sposób należy interpretować ten zapis.
8.1. Wprowadzenie znaczących zmian do Projektu i na wizualizacjach, odbiegających od pierwotnych ustaleń dotyczących stylu, założeń projektowych lub uzgodnionego układu funkcjonalnego nie jest traktowane jako korekta, ale jako projekt zamienny – nowa koncepcja.
8.2. W przypadku, gdy wprowadzenie uwag lub sugestii zmian Zamawiającego miałoby prowadzić do powstania nowej koncepcji lub nowego projektu albo zmiany danego projektu lub koncepcji w znacznej części – Projektantce przysługuje za takie czynności dodatkowe wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej wskazanej w cenniku prac dodatkowych oraz wydłużenie terminu realizacji projektu.

 

§ 9. KONTAKT I GODZINY PRACY PROJEKTANTKI

1. Dni i godziny w jakich Strony mogą się ze sobą kontaktować telefonicznie, zdalnie (poprzez komunikatory telefoniczne i internetowe) lub spotykać osobiście to dni robocze:
poniedziałek/środa/czwartek/piątek w godzinach 8-16
wtorek w godzinach 8-18
2. spotkania i kontakty poza powyższymi dniami i godzinami pracy Projektantki Wnętrz, czas pracy Projektantki będzie traktowany jako prace dodatkowe i rozliczane według stawek za roboczogodziny pracy Projektantki wskazanych w wycenie usług.

 

§ 10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

1. Wpłata ZADATKU przez Inwestora jest gwarancją podjęcia współpracy z Projektantką i rezerwacją czasu potrzebnego na opracowanie Projektu aranżacji.
2.
Termin rozpoczęcia projektu liczony jest od dnia wpływu wynagrodzenia za ETAP KONCEPCYJNY.
3. Orientacyjny HARMONOGRAM opracowania projektu zawarty jest w indywidualnych warunkach umowy.
4.
Realny termin opracowania Projektu zależy od tempa współpracy, przekazywanych materiałów przez Inwestora (jak rzuty techniczne dot. budowy, wypełnienia ankiety, terminów spotkań), podejmowania decyzji i przekazywania wytycznych do Projektu przez Inwestora oraz realizowane płatności za poszczególne etapy Projektu.

 

§ 11. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie informacje o wynagrodzeniu, cenniku prac dodatkowych oraz harmonogramie płatności zawarte są w indywidualnych warunkach umowy pomiędzy Projektantką Wnętrz i Inwestorem.

 

§ 12. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Projektantka Wnętrz.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. Przekazane przez Inwestora dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy oraz dochodzenia roszczeń z nią związanych, a także do wykonania obowiązków publiczno-prawnych powstałych na tle jej wykonania.
3.1. Informacje o danych osobowych Inwestora obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres i inne niezbędne do wykonania umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, księgowości, podwykonawców i dostawców, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz w przypadku, kiedy Inwestor wyrazi zgodę np. w celu skontaktowania go z Wykonawcami Projektu (np. stolarzem, fachowcami od wykończeń i remontów) oraz Dostawcami produktów i usług (np. sklepem, producentem).
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń stron powstałych na tle wykonania niniejszej umowy oraz obowiązków publiczno-prawnych z nią związanych.
6. Inwestor ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
8. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe wykonanie niniejszej umowy.

 

§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Strony mogą rozwiązać Umowę w trybie porozumienia, w formie pisemnej.
2.
Inwestor może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku zwłoki Projektantki w rozpoczęciu lub wykonaniu poszczególnych etapów prac, po uprzednim wezwaniu jej do wykonywania Projektu i wyznaczeniu jej dodatkowego terminu.
3. Projektantka może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku:
3.1. braku współdziałania ze strony Inwestora w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności opóźnienia w udostępnieniu mieszkania celem wykonania pomiarów lub przekazania dokumentacji budowlanej nieruchomości, która jest objęta zleceniem
3.2. w przypadku braku możliwości porozumienia z Inwestorem co do realizacji projektu, jego założeń lub kierunków prowadzenia dalszych prac
3.3. w przypadku braku poszanowania pracy Projektantki Wnętrz, niekulturalnego lub agresywnego zachowania ze strony Inwestora.
3.4. opóźnienia w zapłacie którejkolwiek części Wynagrodzenia, trwającej dłużej niż 10 dni, po uprzednim wezwaniu Inwestora do zapłaty i wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu.
3.5. zmniejszeniem zakresu prac lub/oraz powierzchni projektowanych wnętrz niż to było uzgodnione przy wycenie usług
3.6. zwiększeniem ilości pracy nad Projektem wybiegający poza ustalony w wycenie usług zakres prac bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. W przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczynę, przed wykonaniem Projektu w całości, Projektantce Wnętrz przysługuje wynagrodzenie należne za każdy etap Projektu będący w trakcie realizacji.

 

§ 14. POZOSTAŁE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zmiany niniejszej umowy można dokonywać tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Honorowane są wszystkie wiadomości w formie elektronicznej zwłaszcza mailowej.